Infrastruktur

GoVäst™ – Snygga västar med godkända reflexer

2014-06-30 09:25 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Från oktober 2010 gäller fri konkurrens för all trafik på järnväg. Intervjuer med tågoperatörer indikerar att det finns flera begränsningar i systemet som gör det svårt för nya aktörer att etablera sig. Operatörer som utmanar SJ upplever inte att dagens kapacitetstilldelningsprocess lever upp till kravet på konkurrensneutralitet och icke-diskriminering.

Från oktober 2010 gäller fri konkurrens för all trafik på järnväg. Intervjuer med tågoperatörer indikerar att det finns flera begränsningar i systemet som gör det svårt för nya aktörer att etablera sig.
Det finns bara möjlighet att rymma ett visst antal tåg i det svenska järnvägssystemet. Trafikverket fördelar därför kapaciteten på spåren mellan operatörer i en årlig tilldelningsprocess. För tågplan 2014 lämnade fyra operatörer in ansökningar om långväga snabbtågstrafik på sträckan Göteborg–Stockholm. Forskare på VTI har intervjuat tre av dessa för att se hur de upplevde kapacitetsprocessen och för att få deras syn på eventuella etableringshinder som kan föreligga på järnvägsmarknaden.
– De två operatörer som utmanar SJ upplever inte att dagens kapacitetstilldelningsprocess lever upp till kravet på konkurrensneutralitet och icke-diskriminering. Båda ser behov av en mer synlig process, med prioriteringskriterier som ger ett mer förutsägbart utfall. Dessutom önskas att Trafikverket i större utsträckning tar datoriserade verktyg till hjälp så att tilldelningen kan genomföras effektivare, säger Joakim Ahlberg, forskare på VTI.
Operatörernas kommentarer visar också att processen med kapacitetstilldelning innehåller ett stort mått av frivillig samordning för att lösa konflikter kring de tåglägen som flera operatörer söker. Detta innebar att operatörerna under slutet av sommaren 2013 sinsemellan samordnade sina önskemål och på så sätt kom överens om vem som fick vilka tåglägen. Tack vare att ingen aktör på den aktuella delmarknaden utestängdes, och beroende på att risken bedöms som liten för att priskonkurrensen på marknaden i detta fall skulle hämmas, finns inga uppenbara belägg för att detta strider mot konkurrenslagstiftningen. Överenskommelsen innebar dock att lösningen gjordes på bekostnad av regionaltågs- och pendeltågsmarknaderna, vars operatörer inte deltog i samordningen.
– En annan begränsning utgörs enligt de nya operatörerna av tillgången till depåer och uppställningsplatser. Antalet anläggningar är få och aktören Jernhusen har en monopolliknande ställning. Eftersom det är förknippat med stora kostnader att bygga i egen regi ses detta som en försvårande omständighet för nya operatörer, säger Anna Johansson, utredare på VTI.
En annan viktig faktor som lyfts fram är möjligheterna för nya operatörer att samarbeta med SJ om biljettförsäljning via SJ:s webbplats. Det är fullt möjligt för nya operatörer att bygga upp sina egna försäljningskanaler, men som konsumentbeteendet ser ut i dagsläget uppger de utmanande operatörerna att det är avgörande att även kunna sälja sina biljetter via SJ:s webbplats.
VTI notat 23-2014
Mer information: Joakim Ahlberg
Foto: Hejdlösa Bilder

A to już wiesz?  Mari från Luleå blev den 60 000 resenären

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy